◊  Prezentarea Programelor Operationale aferente Fondurilor Structurale 2007-2013

     ◊  Reglementari europene privind contractarea si cheltuirea fondurilor structurale

     ◊  Cadrul legislativ national privind utilizarea fondurilor comunitare

     ◊  Documente de planificare multianuala privind utilizarea fondurilor structurale

     ◊  Autoritati competente

     ◊  Tehnici de monitorizare a gestiunii fondurilor structurale - integritate in fonduri structurale

     ◊  Modele de bune practici

◊ Monitorizarea integritatii gestiunii fondurilor structurale

◊ Training privind monitorizarea integritatii gestiunii fondurilor structurale in Romania

◊ Membrii retelei de ONG-uri

◊ Materialele rezultate din proiect

◊ Evenimente

◊ Forum

AUTORITATI COMPETENTE - CADRUL INSTITUTIONAL

ACIS Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale este coordonator naţional al asistenţei nerambursabile īn relaţia cu UE, avānd atribuţii şi responsabilităţi atāt īn ceea ce priveşte asistenţa financiară de pre-aderare, cāt şi īn ceea ce priveşte coordonarea gestionării fondurilor structurale şi de coeziune. Īn acest sens, instituţia coordonează pregătirea şi funcţionarea cadrului legislativ, instituţional şi procedural pentru gestionarea instrumentelor structurale, iar pe de altă parte programează, coordonează, monitorizează şi evaluează utilizarea asistenţei financiare nerambursabile.

Autorităţi de Management (Art. 11 din Hotărārea nr. 497 din 1 aprilie 2004) Este organismul public care asigură gestionarea asistenţei financiare din fondurile structurale; exista o Autoritate de Managameent pentru Cadrul de Sprijin Comunitar şi cāte o autoritate de management pentru fiecare program operaţional.

Atribuţii:
Management, gestionare şi implementare a asistenţei financiare alocate prin fondurile structurale

 • Urmăresc dezvoltarea capacităţii administrative a structurilor implicate īn derularea PO, precum şi consolidarea şi extinderea parteneriatelor īn toate etapele de implementare

 • Asigură implementarea PO īn concordanţă cu recomandările CM, cu reglementările şi politicile UE referitoare la concurenţă, achiziţii publice, protecţia mediului, egalitatea de şanse

 • Asigură şi răspund pentru corectitudinea operaţiunilor finanţate prin PO, pentru implementarea măsurilor de control intern

 • Elaborează criterii de selecţie şi evaluare a proiectelor şi aprobă proiectele selectate de Organismele Intermediare

 • Confirmă că solicitările de plată se referă la cheltuieli efectuate conform criteriilor stabilite

 • Efectuează controale la faţa locului

 • Depune solicitările de plată la Autoritatea de Certificare şi Plată

 • Transmite Autorităţii de Plată raportări cu privire la sume necuvenite/neutilizate

 • Dezvoltă şi promovează principiul parteneriatului la nivel central, regional şi local.

 • Elaborează şi asigură un sistem de colectare şi management al informaţiei privind implementarea PO, precum şi evaluarea şi monitorizarea asistenţei financiare

 • Elaborează şi prezintă Comitetului de Monitorizare spre aprobare rapoartele de implementare către CE.

 • Elaborează manuale de implementare a PO

 • Răspunde de utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor structurale precum şi de īndeplinirea atribuţiilor delegate Organismelor Intermediare

 • Răspunde de furnizarea informaţiilor legate de absorbţia fondurilor structurale, asigură informarea cetăţenilor şi mass-media cu privire la rolul UE īn derularea programelor şi conştientizarea beneficiarilor cu privire la oportunităţile legate de aceste fonduri

 • Organizează evaluarea intermediară a PO şi informează CM asupra rezultatelor şi asupra modalităţilor propuse pentru implementarea recomandărilor CE ca urmare a evaluării intermediare

 • Constituie Comitetele de Monitorizare pentru PO pe baza principiului parteneriatului, reprezentativităţii, egalităţii de şanse, asigură preşedinţia şi secretariatul CM al PO.

Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar este Ministerul Economiei şi Finanţelor şi are ca principală responsabilitate coordonarea implementării asistenţei comunitare prin fondurile structurale. (Art. 4 din HG 497)

 • Elaborează īn parteneriat cu instituţiile centrale şi regionale implicate, precum şi cu parteneri socioeconomici, Planul naţional de dezvoltare şi pe baza acestui document programatic, aprobat de Guvernul Romāniei, negociază Cadrul de sprijin comunitar cu Comisia Europeană.

 • Coordoneaza şi urmăreşte respectarea şi implementarea politicilor comunitare, īn special īn domeniile concurenţei şi ajutorului de stat, achiziţiilor publice, protecţiei mediului, egalitaţii de şanse īntre femei şi barbaţi.

 • Asigură implementarea transparentă, efectivă şi eficientă a Cadrului de sprijin comunitar

 • Coordonează elaborarea ghidurilor şi a procedurilor privind asigurarea corectitudinii operaţiunilor finanţate din asistenţa comunitară

 • Elaborează pe baza rapoartelor anuale de implementare ale autorităţilor de management pentru programele operaţionale, raportul anual de implementare a Cadrului de sprijin comunitar şi, după aprobarea acestuia de catre Comitetul de monitorizare a Cadrului de sprijin comunitar, īl anaintează Comisiei Europene spre analiză, observaţii şi recomandări;

 • Participă īn parteneriat cu Comisia Europeană, la realizarea evaluării ex-post a Cadrului de sprijin comunitar şi prezintă comitetului de monitorizare rezultatele şi concluziile acestei evaluări.

 • Constituie Comitetul de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar, cu respectarea principiilor parteneriatului, reprezentativităţii şi egalităţii de şanse īntre barbaţi şi femei; asigură preşedinţia şi secretariatul Comitetului de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar;

 • Participa īn cadrul comitetelor de monitorizare ale programelor operaţionale;

Comitetul de Monitorizare (Art. 64  Regulamentul Consiliului UE nr. 1083/2006)
Asigură coordonarea instrumentelor structurale, precum şi urmărirea eficacităţii şi calităţii implementării asistenţei comunitare, modul de utilizare şi impactul; se constituie un comitet de monitorizare pentru Cadrul de Sprijin Comunitar şi cāte un comitet pentru fiecare PO. Comitetele de monitorizare pentru PO sunt constituite īn termen de 3 luni de la data notificării deciziei CE de a probare a PO

 • Preşedinţia CM este asigurată de Autoritatea de Management a PO respectiv

 • Componenţa CM:

  • 1/3 reprezentanţi ai autorităţilor naţionale relevante

  • 1/3 reprezentanţi ai autorităţilor regionale şi locale

  • 1/3 reprezentanţi ai partenerilor socio-economici

 • Examinează şi aprobă criteriile de selecţie elaborate de AM, īn cel mult 6 luni de la aprobarea PO şi aprobă īn timp util orice revizuire a acestora conform cerinţelor programului

 • Analizează periodic progersele īnregistrate īn atingerea obiectivelor programului pe baza documentelor de la AM şi face recomandări
  Examinează rezultatele implementării prin prisma atingerii obiectivelor, şi rezultatele evaluărilor PO

 • Este informat cu privire la Raportul anual al Autoriăţii de Audit

 • Poate propune AM actualizarea Programelor Operaţionale

 • Examinează şi aprobă propunerile de modificare a alocărilor financiare ale PO, īn domeniile majore de intervenţie, īntre axele prioritare, precum şi īntre regiuni

 • Este informat cu privire la planul de comunicare şi stadiul de implementare al acestuia
   

Evaluarea tehnică şi financiară este realizată de o echipă de evaluatori independenţi contractaţi de Autoritatea de Management.

Comitetele regionale de evaluare strategică şi corelare (Programul Operaţional Regional)

Comitetele Regionale de Evaluare Strategică şi Corelare (CRESC) au un rol crucial īn selectarea proiectelor propuse spre finanţare. CRESC evalueaza proiectele primite spre finanţare din punct de vedere strategic, luānd īn calcul priorităţile de dezvoltare ale regiunii respective şi corelarea activităţilor din cadrul proiectelor cu alte acţiuni realizate din fonduri publice, prin alte programe operaţionale.

Īn fiecare din cele opt regiuni de dezvoltare există cāte un Comitet Regional de Evaluare Strategică şi Corelare, compus din reprezentanţi ai mai multor instituţii.

CRESC īndeplineşte următoarele atribuţii:

 • Evaluează proiectele depuse spre finanţare la nivel regional, din punct de vedere strategic şi stabileşte prioritatea acestora;

 • Aprobă lista proiectelor prioritare pentru regiune īn vederea finanţării īn cadrul Programului Operaţional Regional;

 • Corelează la nivelul regiunii de dezvoltare proiectele finanţate/finanţabile din fonduri publice;

 • Recomandă Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional completarea, revizuirea şi/sau īnlocuirea unor criterii de evaluare strategică, īn cazul īn care sunt constatate deficienţe īn aplicarea sau interpretarea acestor criterii;

 • Transmite către Autoritatea de Management pentru POR lista cu deciziile luate, pentru fiecare proiect supus evaluării strategice;

 • Recomandă AM pentru Programul Operaţional Regional posibile realocări financiare īn regiune īntre domeniile de intervenţie din cadrul axelor prioritare şi īntre axele prioritare;

 • Recomandă Autorităţilor de Management / Organismelor Intermediare ale Programelor Operaţionale, Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală şi instituţiilor care gestionează programe finanţate din fonduri publice, direcţii de acţiune īn scopul corelării programelor īn regiune;

 • Transmite către Autorităţile de Management opinii şi concluzii ale sesiunilor de evaluare strategică privind relevanţa proiectelor finanţate din Programul Operaţional Regional (Inforegio, Portalul Programului Operaţional Regional, Comitetele Regionale de Evaluare Strategică şi Corelare)

Organismele Intermediare (Hotărārea nr. 497 din 1 aprilie 2004)
Sunt instituţii desemnate de AM cu atribuţii obţinute prin delegare de la aceastea (pe bază contractuală), care implementează măsuri cuprinse īn PO.

 • Au contactul direct cu solicitantii de finantare prin PO

 • Īndrumă potenţialii beneficiari īn elaborarea proiectelor

 • Lansează procesul de depunere de către solicitanţi a cererilor de finaţare

 • Primesc şi īnregistrează solicitările de finaţare, sprijină procesul de selecţie, notifică solicitanţii cu privire la rezultatele procesului de evaluare şi urmăresc īntregul proces de implementare.

 • Raportează AM īn mod regulat cu privire la procesul de evaluare (Evaluarea eligibilităţii – verificarea tehnică şi financiară + evaluarea proiectelor → raportare către AM, responsabilă pentru evaluarea finală)

 • Efectuează verificările la faţa locului (anunţate sau neanunţate) la niveluri inferioare; monitorizarea implementarea proiectelor aprobate

 • Primeşte rapoartele de progres de la beneficiar

 • Depune solicitările de plată la AM

Autoritatea de Certificare şi Plată (Ministerul Economiei şi Finanţelor)
Reprezintă organismul care elaborează şi īnaintează cererile de plată şi primeşte de la CE sumele aferente fondurilor structurale.

Unitatea de Plată (MDLPL) efectuează plăţile către beneficiar.

Beneficiarul este organismul sau societatea comercială cu capital public sau privat responsabil pentru execuţia proiectelor sau a măsurilor de finaţare.

<

        Proiect realizat de Transparency International Romania
        Acest site web nu reprezinta īn mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Īntreaga raspundere asupra corectitudinii
        si coerentei informatiilor prezentate revine Transparency International Romania.
        Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana īn Romānia, cāt si pentru informatii detaliate
        privind aderarea Romāniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati site-ul Centrului de Informare al Comisiei Europene
        īn Romānia www.infoeuropa.ro
        Pentru eventuale sesizari legate de proiectele PHARE, contactati cfcu.PHARE@mfinante.ro

TI Romania